Kauba tagastamine

4. Lepingust taganemise protseduur ja tagajärjed

4.1. Lepingust taganemise protseduur

4.1.1.     Kliendil on õigus põhjust avaldamata taganeda kõnesolevast lepingust 14 päeva jooksul.

4.1.2.     Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast mil Klient või Kliendi nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud asja füüsiliselt enda valdusesse.

4.1.3.     Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb Kliendil teavitada AuroraCrystal ehtepoodi Tingimuste punktis 8 välja toodud kontaktandmetel oma otsusest taganeda kõnesolevast lepingust ühemõttelise avaldusega (nt posti, või e-postiga saadetud kiri). Klient võib selleks kasutada taganemisavalduse tüüpvormi, kuid see ei ole kohustuslik.

4.1.4.     Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui Klient saadab teate taganemisõiguse kasutamise kohta ära enne taganemistähtaja lõppu.

4.1.5 Tulenevalt AuroraCrystal.ee e-poes müüdava kauba iseloomust, peab tagastatav kaup olema originaalpakendis ning kasutamata. Juhul kui need tingimused ei ole täidetud, kaotab Klient taganemisõiguse. Kui Aurora Crystal OÜ on kätte saanud Kliendi poolt tagastatud kauba, kohustub Aurora Crystal OÜ tasutud summa (k.a postikulu) tagastama viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

4.2. Lepingust taganemise tagajärjed

4.2.1.     Kui Klient taganeb kõnesolevast lepingust, tagastab Aurora Crystal OÜ Kliendile kõik Kliendilt saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Kliendi valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb AuroraCrystal.ee pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Aurora Crystal OÜ saab teada Kliendi otsusest kõnesolevast lepingust taganeda. Aurora Crystal OÜ teeb nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida Klient kasutas makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui Klient on andnud sõnaselgelt nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks; igal juhul ei kaasne Kliendile sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu. Aurora Crystal OÜ võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni Klient on esitanud tõendid, et Klient on asja pakendatud kujul tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.  

4.2.2.     Klient kohustub lepingust taganemise korral saatma asja tagasi või andma selle viivitamata üle, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil Klient teatas Aurora Crystal OÜ-le oma taganemisest kõnesolevast lepingust. Tähtajast on kinni peetud, kui Klient saadab lepingu esemeks oleva asja tagasi enne 14-päevase tähtaja lõppu. Lepingu esemeks oleva asja tagastamise kulud tuleb kanda kliendil, v.a juhul kui tagastatud toode ei vast Kliendi tellimusele.

4.2.3.     Tulenevalt AuroraCrystal.ee e-poes müüdava kauba iseloomust, peab tagastatav kaup olema originaalpakendis ning kasutamata. Juhul kui need tingimused ei ole täidetud, kaotab Klient taganemisõiguse. Kui Aurora Crystal OÜ on kätte saanud Kliendi poolt tagastatud kauba, kohustub Aurora Crystal OÜ tasutud summa (k.a postikulu) tagastama viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

4.2.4.     Kui kauba tagastamist soovitakse juhtudel kus kaubal on puudus või ei vasta tarbija poolt tellitud tootele, kannab tagastamiskulud Aurora Crystal OÜ.

4.2.5.     Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise korral.

4.2.6.     Kliendil on õigus tugineda kauba lepingutingimuste mittevastavuse korral seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.


5. Kaebuste esitamine

5.1. Kui Klient ei tagasta kaupa 14-päeva jooksul alates selle kättesaamisest ja asjal on ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus (puudus), tuleb lepingust taganemiseks esitada taganemise põhjus kirjalikus pretensioonis, mis esitatakse punktis 8 välja toodud kontaktandmetele.

5.2. Kaubal puuduse ilmnemisel vastutab Aurora Crystal OÜ kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest kahe aasta jooksul alates asja üleandmisest Kliendile. Kui Klient ei teata asja mittevastavusest lepingutingimustele kirjalikult hiljemalt kuue (6) kuu jooksul pärast mittevastavuse ilmnemist, eeldatakse et puudust ei esinenud asja üleandmise hetkel ja Klient peab vastava puuduse olemasolu asja üleandmise hetkel ise tõendama.

5.3. Kaebuses tuleb märkida:

·         Kliendi nimi ja kontaktandmed;

·         Kaebuse esitamise kuupäev;

·         Kauba puudus;

·         E-poele esitatav nõue;

·         Lisada tehingu sooritamist tõendav dokumendi/ostutšeki/maksekinnituse koopia

5.4.  Aurora Crystal OÜ vastab kõigile kaebustele 15 päeva jooksul. Kui kaebusele ei ole võimalik 15 päeva jooksul vastata, informeerib Aurora Crystal OÜ sellest tarbijat ning määrab uue mõistliku tähtaja vastamiseks.

5.5. Kui Aurora Crystal OÜ jätab tarbija pretensiooni rahuldamata, põhjendab ta otsust tarbijale kirjalikult.

5.6. Kui Kaup ei vasta lepingutingimustele, asendab Aurora Crystal OÜ Kauba samaväärse Kaubaga. Juhul, kui Kauba asendamine ei ole võimalik, on tarbijal õigus lepingust taganeda ning nõuda raha tagastamist.

5.7. Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale Kauba asendamisega seotud kulud Aurora Crystal OÜ. Järgneva 1.5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Aurora Crystal OÜ vaid juhul, kui pretensioon oli õigustatud.

5.8. Lisaks on tarbijast Kliendil õigus oma õiguste kaitseks pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva Tarbijavaidluste komisjoni poole. Kaebuste esitamise korra kohta on võimalik saada täpsemat infot veebiaadressilt www.komisjon.ee.

5.9. Piiriüleste vaidluste lahendamiseks võib pöörduda Euroopa Liidu internetipõhiste vaidluste lahendamise keskkonda